YMCA cardiff

 

 

YMCA Caerdydd – Tîm Allgymorth Iechyd Rhywiol:  Gwasanaeth Perthnasoedd Iach

 

Ariennir y prosiect hwn trwy Raglen Teuluoedd yn Gyntaf Llywodraeth Cymru ers 2013 ac mae wedi datblygu i ddod yn wasanaeth sydd wedi ennill ei blwydd ar gyfer pobl ifanc sy’n byw yng Nghaerdydd.

Cardiff YMCA case study

Mae’r Tîm Allgymorth Iechyd Rhywiol:  Gwasanaeth Perthnasoedd Iach  yn YMCA Caerdydd yn cynorthwyo pobl ifanc yn y gymuned i wneud penderfyniadau am berthnasoedd iach ac i ddeall eu hawliau a’u cyfrifoldebau o ran eu hymddygiad rhywiol.  Mae’r tîm yn cynnig gwaith un ac un yn ymwneud ag iechyd rhywiol a pherthnasoedd i unrhyw berson ifanc 11-25 mlwydd oed sy’n byw yng Nghaerdydd.  Mae’r gwasanaeth yn cynnig gwasanaeth pwrpasol, arbenigol a chyfrinachol i bobl ifanc a gwaith yn ymwneud ag amrywiaeth o bynciau megis gwybodaeth am ddulliau atal cenhedlu, ymwybyddiaeth o heintiau a drosglwyddir yn rhywiol, cymorth i fynd i glinig i gael profion/dulliau atal cenhedlu, nodi perthnasoedd positif, ymddygiad mentrus, diogelwch ar-lein a phornograffi, a llawer rhagor.   Caiff y gwaith a wnawn ni gyda pherson ifanc ei lunio’n benodol i ddiwallu ei angen unigol.  Mae’r prosiect yn gwella ymwybyddiaeth ac yn darparu ymyriadau cymorth cynnar mewn perthynas â cham-fanteisio’n rhywiol ar blant gyda phobl ifanc, eu teuluoedd a’r gweithwyr proffesiynol fydd yn dod i gysylltiad â hwy.  Nod y dull yw darparu cymorth priodol ar y lefel iawn i atal sefyllfaoedd rhag gwaethygu.

 

Cardiff YMCA case study

Ynghyd â’r cymorth hwn, mae’r tîm hefyd yn cydlynu’r Cynllun C-Card, sef cynllun dosbarthu condomau ar gyfer pobl ifanc 13-25 mlwydd oed. Ar hyn o bryd, gall pobl ifanc gael dulliau atal cenhedlu, gwybodaeth a chyngor ynghylch eu hiechyd rhywiol a pherthnasoedd mewn 60 o leoliadau, ble bydd y tîm yn darparu cwrs hyfforddiant deuddydd i weithwyr proffesiynol fel gallant gynnig y cynllun i’r bobl ifanc y maent yn gweithio gyda hwy.

Mae’r materion sy’n effeithio ar bobl ifanc wedi newid dros y blynyddoedd, ac rydym wedi gweld cynnydd yn y defnydd o’r rhyngrwyd a ffonau clyfar, sydd wedi dylanwadu’n enfawr ar ein gwaith, mae ‘secstio’ yn gyffredin, mae pobl llawer ieuengach yn gwylio pornograffi, mae dull pobl ifanc o gwrdd a chanlyn wedi newid, ac mae cam-fanteisio’n rhywiol ar blant yn bygwth nifer helaeth o bobl ifanc.  Byddwn ni’n mynd ati’n rheolaidd i ddatblygu, addasu ac ymchwilio i adnoddau newydd i fynd i’r afael â’r materion hyn a chynorthwyo pobl ifanc gan ddefnyddio’r dulliau gorau posibl; byddwn yn cydweithio’n agos â gweithwyr proffesiynol eraill i sicrhau dull cyfannol sy’n canolbwyntio ar anghenion yr unigolion.

Mae’r Tîm Allgymorth Iechyd Rhywiol yn ceisio grymuso pobl ifanc i ysgwyddo cyfrifoldeb am eu hiechyd rhywiol eu hunain, naill ai trwy ehangu eu gwybodaeth neu eu cynorthwyo i gyrchu gwasanaethau iechyd rhywiol.  Rydym ni hefyd yn cynnig cymorth a chyngor i rieni a gofalwyr ynghylch sut gallant addysgu eu plant am addysg rhyw a sut i’w cynorthwyo a sgwrsio â hwy am hynny.

 

Cardiff YMCA case study