Rydym ni’n falch o groesawu tri aseswr newydd yn aelodau o’r tîm. Bydd Annabel Evans, Ann Smith a David Walker yn gweithio gyda ni i sicrhau fod safonau dyfarniadau’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru yn cael eu diwallu.

Mae Annabel Evans wedi ymddeol yn ddiweddar wedi gyrfa yn addysgu yn Birmingham. Cafodd ei magu yn Aberystwyth ac aeth i Ysgol Gymraeg Aberystwyth ac i ysgol uwchradd ddwyieithog.  Cafodd gymhwyster TAR o Brifysgol Cymru Aberystwyth gan ddilyn y cwrs Cymraeg. Mae hi’n gweithio fel athrawes anghenion arbennig ac athrawes ymgynghorol ers 20 mlynedd.  Mae hi wedi’i hyfforddi i hyfforddi eraill mewn dulliau sy’n canolbwyntio ar anghenion unigolion er mwyn annog ymgysylltiad pobl ifanc a’u teuluoedd mewn cyfarfodydd adolygu a gwneud penderfyniadau, ac mae ganddi brofiad o hwyluso cyfarfodydd gan ddefnyddio fframweithiau sy’n canolbwyntio ar anghenion unigolion. Fel rheolwraig, fe wnaeth hi gyfrannu at ddatblygu safonau ac at gynnal Adolygiadau AAA ar gyfer ysgolion ym mhob cwr o Birmingham.  Edrychwn ymlaen at gydweithio ag Anna ar y Marc Ansawdd.

Mae gan Ann Smith brofiad helaeth o Waith Ieuenctid ac mae hi’n gweithio i awdurdodau lleol ers dros 20 mlynedd. Mae hi wedi cyfrannu at waith ieuenctid yn y gymuned, gwaith wedi’i dargedu, gwaith allgymorth, gwaith ieuenctid gwirfoddol a phrosiectau gwaith ieuenctid.  Mae hi hefyd wedi bod yn gyfrifol am hyfforddi a rheoli staff, ac mae hi hefyd wedi bod yn Diwtor ac yn aelod o banel ETS sy’n dilysu cymwysterau a gynigir gan brifysgolion. Yn ei swydd bresennol fel un o Uwch Weithwyr Ieuenctid Gwasanaeth Ieuenctid Powys, Ann oedd prif awdur y cais llwyddiannus gan y gwasanaeth am y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru.

Mae gan David Walker brofiad helaeth o amrywiaeth o rolau gwaith ieuenctid a chymuned, ac ar hyn o bryd, mae’n Rheolwr Cymorth Ymarfer mewn gwasanaeth ieuenctid integredig newydd sy’n ymgorffori Gwasanaeth Troseddwyr Ifanc ac Atal Troseddau. Mae David wedi arwain yn rhanbarthol ar ddatblygiad Systemau Gwybodaeth Rheoli, ymgynghori â phobl ifanc ac arsylwi rhaglenni ymarfer ledled Canolbarth a De-orllewin Cymru. Mae David wedi bod yn gyfrifol am gydlynu cais Sir Benfro am y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru,

Edrychwn ymlaen at weithio gyda phob un ohonynt.