Datganiad o Ddiddordeb

Mae rôl asesydd yn cynnig cyfle gwych ar gyfer datblygiad proffesiynol a gwella eich gwybodaeth a’ch profiad o waith ieuenctid ledled Cymru. Mae’r rôl yn galw am ddealltwriaeth gref o waith ieuenctid, y gallu i adolygu tystiolaeth, gan gynnwys data a gwybodaeth gymhleth a’r sgiliau i gymhwyso’r Safonau Ansawdd i ystod eang o sefydliadau.

Dylai rhai sy’n dymuno datgan diddordeb mewn dod yn Asesydd y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru:

Os rhestr fer Yna gofynnir i chi:

  • Chwblhau ymarfer ymarferol byr.
  • Mynychu hyfforddiant yng nghanolbarth Cymru 10-11th Hydref:

Rydym yn croesawu datganiadau o ddiddordeb gan unigolion sydd â’r gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Bydd y rhai sy’n llwyddiannus yn cael eu cadarnhau fel aseswyr a’u gwahodd i adolygu tystiolaeth a gynhyrchwyd gan sefydliadau sy’n ymgeisio am y Marc Ansawdd.

Noder y bydd aseswyr yn gallu hawlio treuliau teithio, ond ni chânt hawlio tâl am eu hamser.

Expression of interest

The assessor role provides a great opportunity for professional development and enhancing your knowledge and experience of youth work across Wales. The role requires a strong understanding of youth work, the ability to review evidence, including complex data and information and the skills to apply the Quality Standards to a wide range of organisations.

Those wishing to express an interest in becoming an Assessor for The Quality Mark for Youth Work in Wales should:

If shortlisted you will then be asked to:

  • Complete a short practical exercise.
  • Attend training in mid Wales 10-11th October

We welcome expressions of interest from individuals who have the ability to work in both English and Welsh.

Those who are successful will be confirmed as an assessor and will be invited to review evidence generated by organisations applying for the Quality Mark.

Please note assessors will be able to claim for their travel expenses, but not their time.