RCT

 

Ar 22 a 23 Mawrth 2018, cafodd y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid (YEP) ei asesu ac enillodd y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru ar y lefel aur.  Fe wnaeth y Gwasanaeth YEP arddangos Gradd Arferion Da mewn cymhariaeth â holl ddangosyddion y Marc Ansawdd.

 

Roedd y broses asesu yn cynnwys adolygiad o hunanasesiad y sefydliad a’r dystiolaeth ategol, cyfarfodydd gyda phobl ifanc, staff a rhanddeiliaid a mynychu digwyddiad dathlu blynyddol y bobl ifanc.   Ar ddiwedd yr asesiad, fe wnaeth un o’r aseswyr ganfod chwe gair i ddisgrifio’r Gwasanaeth YEP a nodweddion y tîm rheoli a’r staff, sef chwe gair oedd yn eu tyb hwy yn cyfleu llwyddiant ein dull:

 

Arweinyddiaeth, Arloesol, Hyblyg, Ymatebol, Ymroddedig a Brwdfrydig

 

Fe wnaeth yr adborth o’r asesiad amlygu’r ffaith fod y Gwasanaeth YEP yn asesu gwerth am arian a chost effeithiolrwydd y gwasanaeth yn rheolaidd, ac mae ein defnydd o’r System Prynu Dynamig (DPS) yn cynorthwyo â hyn, oherwydd mae’n sicrhau fod amrywiaeth eang o gyfleoedd yn cael eu cynnig i bobl ifanc, ar sail eu hanghenion, ac yn cael eu darparu am gost is.  Yna, defnyddir yr arbedion hyn yn greadigol i wella cyfleoedd i bobl ifanc, megis prynu dwy gromen bwmpiadwy, a ddefnyddir i gynnig darpariaeth ieuenctid i bobl ifanc yn eu cymunedau neu ar gyfer digwyddiadau cymunedol ledled RhCT.

 

Mae’r DPS yn system a amlygwyd fel arfer da yn ystod asesiad y Marc Ansawdd Aur.  Yn 2014, fe wnaeth y Gwasanaeth YEP gyflwyno fframwaith caffael, oedd yn cynnwys rhestr o’r sefydliadau allanol oedd wedi bod yn destun proses sicrwydd ansawdd i allu cynnig darpariaeth i bobl ifanc.  Roedd yn rhaid i bob sefydliad allanol gyfranogi mewn proses dendro gystadleuol i ennill y contract a darparu’r gweithgaredd/darpariaeth ar gyfer y gwasanaeth.   Fe wnaeth y broses leihau costau’r gwasanaeth, ond er hynny, llwyddwyd i sicrhau ansawdd y ddarpariaeth a gynigid.   Fe wnaeth y gwasanaeth YEP ddatblygu’r fframwaith newydd ymhellach, a bellach mae’n defnyddio System Prynu Dynamig newydd, a sefydlwyd ym Medi 2017. Mae’r system newydd yn cynnig rhagor o hyblygrwydd i ychwanegu darparwyr allanol pan fydd angen gwneud hynny, ond mae’n dal yn caniatáu i’r gwasanaeth gyfranogi mewn proses dendro gystadleuol i leihau costau a chynnal ansawdd y ddarpariaeth a gynigir i bobl ifanc hefyd.   Dyma rai enghreifftiau o’r gweithgareddau y gellir eu cyrchu trwy’r DPS:

  • Cerddoriaeth: Sgiliau Troelli, Ysgrifennu Caneuon, Chwarae’r Drymiau a Chanu

 

  • Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol: Rhedeg Rhydd, Codi Hwyl, Crefftau Ymladd, Golff, Pêl-droed Americanaidd a Datblygu Gwaith Tîm

 

  • Celf: Animeiddio, Cynhyrchu Ffilmiau, Celf Graffiti, Addurno Cacennau a Dylunio Ffasiwn

 

  • Datblygiad Personol: Trin Gwallt a Harddwch, Coginio ac Ymwybyddiaeth Ofalgar

Mae sefydlu’r system wedi arwain at allu cynnig yr un faint o ddarpariaeth, a chynnal yr un safonau uchel, ond yn rhatach, ac mae hynny wedi arwain at arbed arian yng nghyllideb cyfoethogi’r gwasanaeth, a gellir defnyddio’r arian a arbedir tuag at gostau adnoddau eraill.