Cwmbrân
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Bro Morgannwg

Mae Atkin Associates yn rhedeg y Marc Ansawdd ers Mehefin y llynedd, yn dilyn cynnal peilot o’r safonau a’r gwobrau.  Rydym ni wrth ein bodd â’r nifer o sefydliadau gwaith ieuenctid ledled Cymru sydd wedi:  mynychu hyfforddiant i ddod yn gyfarwydd â’r safonau; trefnu gweithdai i’w timau er mwyn asesu eu perfformiad; ac rydym ni bellach wedi cychwyn derbyn ceisiadau cyflawn gan sefydliadau ieuenctid o’r sector gwirfoddol ac awdurdodau lleol.  Bydd gweithwyr ieuenctid yn dweud wrthym ni fod “gweithio i sicrhau’r Marc Ansawdd wedi’n hatgoffa ni beth yw ystyr gwaith ieuenctid rhagorol.”

Hoffwn ddiolch i Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, am gyflwyno gwobrau’r Marc Ansawdd a’n helpu i ddathlu’r ddau sefydliad gwaith ieuenctid rhagorol hyn.

 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Bro Morgannwg wedi ennill y Wobr Efydd

Vale of Glamorgan

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Bro Morgannwg yn wasanaeth awdurdod lleol sy’n cefnogi pobl ifanc 11-25 mlwydd oed. Mae model Bro Morgannwg o ddarparu gwaith ieuenctid ynghyd â phartneriaid yn sicrhau darpariaeth ragorol i bobl ifanc.

Gwnaed argraff benodol ar aseswyr gan y dulliau niferus a ddefnyddir i gynnwys pobl ifanc mewn prosesau gwneud penderfyniadau ledled y Fwrdeistref, y perthnasoedd da â phobl ifanc, a’r cyfleoedd niferus a gaiff eu creu gan weithwyr i ddathlu cyflawniadau pobl ifanc.

 

 

Mae Canolfan Cwmbrân ar gyfer Pobl Ifanc wedi ennill o Wobr Arian

Cwmbran

Canolfan Cwmbrân ar gyfer Pobl Ifanc yw’r sefydliad cyntaf i ennill o Wobr Arian, a hoffem eu llongyfarch ar eu llwyddiant.

Mae Canolfan Cwmbrân ar gyfer Pobl Ifanc yn darparu gwaith ieuenctid mynediad agored, hyfforddiant galwedigaethol, cyngor, gwybodaeth ac arweiniad, a chwnsela i bobl ifanc.

Canfu aseswyr fod diwylliant cryf o gynhwysiant a pharch ledled y sefydliad a bydd pobl ifanc yn teimlo’n ddiogel.  Bydd pobl ifanc yn ennill hyder a sgiliau trwy gyfrwng eu cyfranogiad, gan oresgyn rhwystrau personol a mynd ymlaen i ennill cymwysterau, gwirfoddoli yn eu cymuned, neu gychwyn gweithio.