Cwmbrân
The Vale of Glamorgan Youth Service

Atkin Associates have been rolling out the Quality Mark since June last year following the initial piloting of the standards and awards.  We are delighted with the number of youth work organisations across Wales who have: attended training to gain familiarity with the standards; organized workshops for their teams to assess their own performance; and we have now started to receive completed submissions from both voluntary sector and local authority youth organisations.  Youth workers tell us that ‘working on the Quality Mark has reminded us what quality youth work means.’

Our thanks to the Children’s Commissioner for Wales, Sally Holland for presenting the Quality Mark awards and helping us celebrate the achievement of these two high quality youth work organisations.

 

The Vale of Glamorgan Youth Service has achieved the Bronze level award

Vale of Glamorgan

The Vale of Glamorgan Youth Service is a local authority support service for young people aged 11-25.  The Vale’s model of delivering youth work together with partners ensures quality provision for young People.

Assessors were particularly impressed by the many ways in which young people are involved in decision making throughout the Borough, the good relationships with young people and the many opportunities workers create to celebrate the achievements of young people.

 

 

Cwmbran Centre for Young People has achieved the Sliver level award

Cwmbran

The Cwmbran Centre for young people is the first to gain the Silver award and we would like to congratulate them on their achievement.

 Cwmbran Centre for Young People provides young people with open access youth work, vocational training, advice, information and guidance and counselling.

Assessors found there is a strong culture of inclusion and respect throughout the organisation and young people feel safe.  Vulnerable young people gain confidence and skills through their involvement, overcoming personal barriers and going on to achieve qualifications, volunteering in their community or entering employment.

Cwmbrân
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Bro Morgannwg

Mae Atkin Associates yn rhedeg y Marc Ansawdd ers Mehefin y llynedd, yn dilyn cynnal peilot o’r safonau a’r gwobrau.  Rydym ni wrth ein bodd â’r nifer o sefydliadau gwaith ieuenctid ledled Cymru sydd wedi:  mynychu hyfforddiant i ddod yn gyfarwydd â’r safonau; trefnu gweithdai i’w timau er mwyn asesu eu perfformiad; ac rydym ni bellach wedi cychwyn derbyn ceisiadau cyflawn gan sefydliadau ieuenctid o’r sector gwirfoddol ac awdurdodau lleol.  Bydd gweithwyr ieuenctid yn dweud wrthym ni fod “gweithio i sicrhau’r Marc Ansawdd wedi’n hatgoffa ni beth yw ystyr gwaith ieuenctid rhagorol.”

Hoffwn ddiolch i Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, am gyflwyno gwobrau’r Marc Ansawdd a’n helpu i ddathlu’r ddau sefydliad gwaith ieuenctid rhagorol hyn.

 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Bro Morgannwg wedi ennill y Wobr Efydd

Vale of Glamorgan

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Bro Morgannwg yn wasanaeth awdurdod lleol sy’n cefnogi pobl ifanc 11-25 mlwydd oed. Mae model Bro Morgannwg o ddarparu gwaith ieuenctid ynghyd â phartneriaid yn sicrhau darpariaeth ragorol i bobl ifanc.

Gwnaed argraff benodol ar aseswyr gan y dulliau niferus a ddefnyddir i gynnwys pobl ifanc mewn prosesau gwneud penderfyniadau ledled y Fwrdeistref, y perthnasoedd da â phobl ifanc, a’r cyfleoedd niferus a gaiff eu creu gan weithwyr i ddathlu cyflawniadau pobl ifanc.

 

 

Mae Canolfan Cwmbrân ar gyfer Pobl Ifanc wedi ennill o Wobr Arian

Cwmbran

Canolfan Cwmbrân ar gyfer Pobl Ifanc yw’r sefydliad cyntaf i ennill o Wobr Arian, a hoffem eu llongyfarch ar eu llwyddiant.

Mae Canolfan Cwmbrân ar gyfer Pobl Ifanc yn darparu gwaith ieuenctid mynediad agored, hyfforddiant galwedigaethol, cyngor, gwybodaeth ac arweiniad, a chwnsela i bobl ifanc.

Canfu aseswyr fod diwylliant cryf o gynhwysiant a pharch ledled y sefydliad a bydd pobl ifanc yn teimlo’n ddiogel.  Bydd pobl ifanc yn ennill hyder a sgiliau trwy gyfrwng eu cyfranogiad, gan oresgyn rhwystrau personol a mynd ymlaen i ennill cymwysterau, gwirfoddoli yn eu cymuned, neu gychwyn gweithio.