Mae nifer y sefydliadau gwaith ieuenctid sy’n cyflawni’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru yn parhau i gynyddu, ac rydym ni’n edrych ymlaen at gyflwyno gwobrau’r Marc Ansawdd yn y Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yng Nghaerdydd yn ddiweddarach y mis hwn.   Hoffem ni hyrwyddo rhai o’r enghreifftiau o arfer da rydym ni wedi’u gweld yn ystod ein hymweliadau asesu.   Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu 3 ffilm ynghylch arferion da sy’n rhoi sylw i Wasanaeth Ieuenctid Conwy, sydd bellach wedi ennill y wobr Arian, a Gwasanaeth Ieuenctid Sir Benfro a CCYP yng Nghwmbrân, dau sefydliad sydd wedi ennill y Wobr Aur.  Gellir gweld y ffilmiau hyn ar ein gwefan.   Ffilmiau Gwaith Ieuenctid 

Fe hoffem ni hefyd rannu rhywfaint o enghreifftiau da gan Rhondda Cynon Taf sydd bellach wedi ennill gwobr Aur a YMCA Caerdydd sydd wedi ennill y wobr Efydd.   Bydd y rhain ar gael ar ein gwefan ar ddechrau Wythnos Gwaith Ieuenctid, felly cofiwch droi at ein gwefan i weld rhywfaint o’r arferion da diweddaraf o Gymru.

Dyddiad Cau Cyflwyno Hunanasesiadau 
Bellach, bydd dau gyfle i gyflwyno hunanasesiad eleni.  Rydym ni wedi penderfynu y bydd y dyddiad ym Mehefin yn cyd-daro ag Wythnos Gwaith Ieuenctid, felly gwahoddir ceisiadau erbyn y dyddiadau hyn:

  • Dydd Mawrth 26 Mehefin
  • Dydd Mawrth 26 Medi

Cysylltwch â ni yn qualitymark@atkinassociates.co.uk os ydych chi’n cychwyn gweithio ar eich hunanasesiad i ennill Marc Ansawdd fel gallwn ni drafod y ffordd orau i gynnal eich hunanasesiad ac amserlen realistig i’w gyflwyno.

Aseswyr 
Rydym ni wedi llwyddo i recriwtio aseswyr newydd ac fe hoffem ni longyfarch a chroesawu Claire Hutcheon (RhCT), Clare Ewing (Caerphilly) Lowri Evans (Ceredigion) Gethin Jones (Ceredigion) a Liz Griffiths (Sir Benfro) i dîm y Marc Ansawdd.  Rydym ni hefyd wedi ehangu swyddogaeth rhai o’n haseswyr profiadol, a bellach mae gennym ni dîm craidd o aseswyr arweiniol yn cynnwys Andy Borsden (Bro Morgannwg), Catrin James (CWVYS and Urdd Gobaith Cymru), Gillian Wilde (Holos Education), Ceri Ormond (CCYP) a Paul O’Neil (Caerffili) a byddwn yn parhau i ehangu’r tîm hwn.

Rydym ni’n chwilio am ragor o aseswyr newydd i gyfranogi yn y Cyfle Datblygiad Proffesiynol hwn.   Os ydych chi’n weithiwr ieuenctid profiadol sy’n gweithio ym maes gwaith ieuenctid yng Nghymru ar hyn o bryd, ystyriwch wirfoddoli fel aseswr yn ystod y flwyddyn sy’n dod.   Byddwn yn darparu hyfforddiant i wneud y gwaith, ac fe gewch chi eich cynorthwyo i wneud 2 asesiad o ddarpariaeth gwaith ieuenctid yn ystod y flwyddyn.   Mae aseswyr wedi dweud wrthym ni eu bod wrth eu bodd yn cael cyfle i fynd i weld gwaith ieuenctid mewn rhannau o’r wlad sy’n anghyfarwydd iddynt, a byddant bob amser yn dychwelyd i’w sefydliadau â syniadau newydd ac maent yn mwynhau’r her broffesiynol o asesu effeithiolrwydd gwaith ieuenctid mewn amrywiaeth o leoliadau.   Os hoffech chi ddod yn aseswr, y dyddiad cau ar gyfer recriwtio aseswyr yw dydd Mawrth 26 Mehefin, a chynhelir hyfforddiant i aseswyr ar ddydd Iau 5 Gorffennaf yng Ngogledd Cymru.

Louise Atkin a Sue Quinn